Tafsir al-Qur'an Ibnu Katsir lengkap 30 juz

al-Qur’ān al-Adzīm atau yang disebut Tafsir Ibnu Katsir menjadi salah salah kitab yang banyak dijadikan rujukan dalam tafsir al-Qur'an Sebab tafsir ini memiliki keistimewaan dibandingkan kitab tafsir lainnya. Imam asy-Suyuti bahkan pernah memuji bahwa Tafsir Ibnu Katsir tidak ada duanya. Belum ada kitab tafsir yang sistematika dan karakteristiknya mampu menyamainya.

Ibnu Katsir yang dilahirkan pada 701 H merupakan pakar terkemuka dalam bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, dan fikih. Beliau berguru pada Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Syafi’i. Oleh sebab itu keilmuannya tidak diragukan lagi. 
Metode metode yang digunakan Ibnu Katsir adalah dengan menafsirkan ayat Alquran dengan ayat Alquran. Sebab keterangan pada suatu ayat yang disebutkan Allah SWT secara global dapat ditemukan rinciannya pada ayat yang lain. Dan inilah metode tafsir terbaik. Syeikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan metode tafsir yang paling bagus dan paling utama yaitu menafsirkan ayat dengan ayat lain.

Dalam melakukan tafsir, jika Ibnu Katsir tidak dapat menemukan rinciannya dalam Alquran, maka beliau akan mencarinya dalam as-Sunnah, karena sunnah adalah penjelas bagi Alquran yang berasal dari Rasulullah Saw. Apabila tidak ditemukan dalam Alquran maupun Sunnah, maka beliau merujuk kepada ucapan para sahabat Nabi. Bila masih belum menemukan penjelasannya, Ibnu Katsir akan menafsirkan ayat Alquran dengan memperhatikan pendapat tabi’in, kemudian pendapat ulama. Dan yang terakhir adalah menafsrikan ayat dengan pribadinya.


8. DAFTAR ISI TAFSIR IBNU KATSIR JILID 8
8.56. Surah al-Waqi'ah (hari kiamat) 96 Ayat
8.57. Surah al-Hadid (besi) 29 Ayat
8.58. Surah al-Mujaadilah (gugatan) 22 Ayat
8.59. Surah al-Hasyr (pengusiran) 24 Ayat
6.60. Surah al-Mumtahanah (wanita yang diuji) 13 Ayat
8.61. Surah as-Shaaf (barisan) 14 Ayat
8.62. Surah al-Jumu'ah (hari jumat) 11 Ayat
8.63. Surah al-Munaafiquun (orang-orang yang munafik) 11 Ayat
8.64. Surah at-Taghaabuun (hari dinampakkan kesalahan-kesalahan) 18 Ayat
8.65. Surah at-Thalaaq (talak) 12 Ayat
8.66. Surah at-Tahrim (pengharaman) 12 Ayat
8.67. Surah al-Mulk (kerajaan) 30 Ayat
8.68. Surah al-Qalam (pena) 52 Ayat
8.69. Surah al-Haqqah (hari Kiamat) 52 Ayat
8.70. Surah al-Ma'arij (tempat naik) 44 Ayat
8.71. Surah Nuh (Nabi Nuh) 28 ayat
8.72. Surah al-Jin (jin) 28 ayat
8.73. Surah al-Muzzammil (orang yang berkerumun) 20 Ayat
8.74. Surah al-Muddattsir (orang yang berselimut) 56 Ayat
8.75. Surah al-Qiyamah Al-Qiyamah (kiamat) 40 Ayat
8.76. Surah al-Insan (manusia) 31 Ayat
8.77. Surah al-Mursalat (malaikat-malaikat yang diutus) 50 Ayat

TAFSIR IBNU KATSIR JUZ 30:
78. An-Naba' (Berita Besar): 40 Ayat 79. An-Nazi'at (Yang Mencabut dengan Keras): 46 Ayat 80. 'Abasa (Bermuka Masam): 42 Ayat 81. At-Takwir (Menggulung): 29 Ayat 82. Al-Infitar (Terbelah): 19 Ayat 83. Al-Mutaffifin (Orang-orang yang Curang): 36 Ayat 84. Al-Insyiqaq (Terbelah): 25 Ayat 85. Al-Buruj (Gugusan Bintang): 22 Ayat 86. At-Tariq (Yang Datang di Malam Hari): 17 Ayat 87. Al-A'la (Maha Tinggi): 19 Ayat 88. Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan): 26 Ayat 89. Al-Fajr (Fajar): 30 Ayat 90. Al-Balad (Negeri): 20 Ayat 91. Asy-Syams (Matahari): 15 Ayat 92. Al-Lail (Malam): 21 Ayat 93. Ad-Duha (Duha): 11 Ayat 94. Al-Insyirah (Melapangkan): 8 Ayat 95. At-Tin (Buah Tin): 8 Ayat 96. Al-'Alaq (Segumpal Darah): 19 Ayat 97. Al-Qadr (Kemuliaan): 5 Ayat 98. Al-Bayyinah (Pembuktian): 8 Ayat 99. Az-Zalzalah (Kegoncangan): 8 Ayat 100. Al-'Adiyat (Kuda Perang yang Berlari Kencang): 11 Ayat 101. Al-Qari'ah (Hari Kiamat yang Menggetarkan): 11 Ayat 102. At-Takasur (Bermegah-megahan): 8 Ayat 103. Al-'Asr (Masa): 3 Ayat 104. Al-Humazah (Pengumpat): 9 Ayat 105. Al-Fil (Gajah): 5 Ayat 106. Quraisy (Suku Quraisy): 4 Ayat 107. Al-Ma'un (Bantuan): 7 Ayat 108. Al-Kautsar (Nikmat yang Berlimpah): 3 Ayat 109. Al-Kafirun (Orang-orang Kafir): 6 Ayat 110. An-Nasr (Pertolongan): 3 Ayat 111. Al-Lahab (Gejolak Api): 5 Ayat 112. Al-Ikhlas (Ikhlas): 4 Ayat 113. Al-Falaq (Waktu Fajar): 5 Ayat 114. An-Nas (Manusia): 6 Ayat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar